Tadoliks Cafe and Bar

Tadoliks Cafe and Bar
4 Abelya St., P-K
tel. +7 (4152) 29-77-11