Hostels

Hostelkam24 Hostelkam24 24 Leninskaya St., P-K
tel.+7 (963) 830-20-24
www.hostelkam24.ru
Авача, хостел Avacha Hostel 61 Leningradskaya St., P-K
tel. +7 (4152) 42-73-31
www.avachahotel.ru
Партизаночка, мотель Partizanochka Motel tel. +7 (908) 496-83-73
Брусника, хостел Brusnika Hostel 28 50 let Oktyabrya Avenue, P-K
tel. +7 (4152) 35-55-04
ВиЛа, хостел Villa Hostel Yelizovo city
tel. +7 (963) 833-22-32
e-mail: hostelvila@yandex.ru
Паратунка, хостел Paratunka, hostel

Tel. +7 (41531) 7-48-86; whats app +7-914-995-7300.

e-mail: hostel.paratunka@gmail.com

web: https://paratunkahostel.ru/

Милано, хостел Milano Hostel

tel. +7-963-831-65-55

GreenPoint, хостел Green Point Hostel tel. +7 (961) 964-84-01
I love Kamchatka, хостел I love Kamchatka Hostel tel. +7 (4152) 33-58-78
Хостел Hostel 12 Tushkanova St., P-K
tel. +7 (4152) 26-25-05
tel. +7 (914) 782-01-11
FRIENDS, хостел FRIENDS HOSTEL Petropavlovsk-Kamchatsky, Voitseshek str.,3а
tel. +7 (4152) 40-06-41
ENVI HOSTEL Petropavlovsk-Kamchatsky, Krasintsev str.,1
tel. +7 (962) 291-00-28
The House, хостел The House Hostel Petropavlovsk-Kamchatsky, Chermishevskogo, 45 Tel. +7-914-623-58-87.
Турист, хостел Turist Hostel Yelizovo, Magistralnaya, 10b Tel. +7 (4152) 40-04-54.
Хвоя, хостел Khvoya Hostel Petropavlovsk-Kamchatky, Leninskaya, 36
Tel. +7-984-168-0363