Petrovsky Restaurant

Petrovsky Restaurant
27 Leningradskaya St., P-K
tel. +7 (4152) 42-02-08