Max Dance Cafe and Bar

Max Dance Cafe and Bar
4 Lukashevskogo St., P-K
tel. +7 (4152) 30-30-03