Max Bar Cafe and Bar

Max Bar Cafe and Bar
4 Lukashevskogo St., P-K
tel.+7 (4152) 30-88-98