Korolevskaya Pizza Cafe

Korolevskaya Pizza, cafe
29/1 Akademik Korolyov St., P-K
tel. +7 (4152) 40-00-41