Hostel Park

Hostel Park
55 Magistralnaya St., Yelizovo
tel. +7 (962) 291-44-44