Avacha Hotel

Avacha Hotel
61 Leningradskaya St., P-K
tel. +7 (4152) 42-73-31
www.avachahotel.ru