Silver salmon

Coho salmon / Silver salmon 
ギンザケ(銀鮭)