Хостелы

Авача, хостел Avacha Hostel 61 Leningradskaya St., P-K
tel. +7 (4152) 42-73-31
www.avachahotel.ru
Hostelkam24 Hostelkam24 24 Leninskaya St., P-K
tel.+7 (963) 830-20-24
www.hostelkam24.ru
Хостел-парк Hostel Park 55 Magistralnaya St., Yelizovo
tel. +7 (962) 291-44-44
Брусника, хостел Brusnika Hostel 28 50 let Oktyabrya Avenue, P-K
tel. +7 (4152) 35-55-04
ВиЛа, хостел Villa Hostel Yelizovo city
tel. +7 (963) 833-22-32
e-mail: hostelvila@yandex.ru
Партизаночка, мотель Partizanochka Motel tel. +7 (908) 496-83-73
Милано, хостел Milano Hostel

tel. +7-963-831-65-55, 

tel. +7-800-250-65-62

GreenPoint, хостел Green Point Hostel tel. +7 (961) 964-84-01
I love Kamchatka, хостел I love Kamchatka Hostel tel. +7 (4152) 33-58-78
Хостел Hostel 12 Tushkanova St., P-K
tel. +7 (4152) 26-25-05
tel. +7 (914) 782-01-11